Ekodomov, o.s.

Ekodomov, o.s.
V Podbabě 29b/2602
160 00 Praha 6

tel. kancelář: 234 697 402 (kromě e-shopu)
tel. kancelář: 220 920 268 (kromě e-shopu)
tel. kancelář DK Šárynka: 910 256 149
fax: 910 256 154
info(at)ekodomov.cz

www.ekodomov.cz