Přírodní památka Dolní Šárka 

Přírodní památka Dolní Šárka byla zřízena vyhláškou č. 4/1982 Sb. NVP. 
 
Důvod ochrany:
 Přirozené výchozy proterozoických kralupsko – zbraslavských hornin (droby a břidlice) v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem  chráněných a ohrožených druhů.
Přírodní památku tvoří tři oddělené lokality nazývané podle historických usedlostí v Šáreckém údolí a to Žežulka, Šatovka a Duchoňská.

Historicky byla větší část Šáreckého údolí odlesněna, většina lesních porostů pochází až z minulého stoletní. Tři lokality chráněného území byly původně součástí luk a pastvin, z nichž se zachovaly  jako  bezlesí právě skalní výchozy a luční porost na svazích Žežulky. V Dolní Šárce však lze v okolí lokality Duchoňské předpokládat kontinuální výskyt lesa. Původu území odpovídá i současná péče, která citlivě napodobuje dřívější zemědělské využití, pravidelné kosení a pastvu drobných hospodářských zvířat. Právě díky tomu se v těchto lokalitách zachovaly porosty teplomilných trávníků a fragmenty skalních stepí. 
Všechny tři lokality jsou také chráněny před zarůstáním křovinami. Území je současně i velmi cennou entomologickou lokalitou s výskytem teplomilných druhů hmyzu. 
V  lokalitě Žežulka probíhá pravidelně od roku 2000 řízená pastva stáda ovcí a koz aby se co nejvěrněji napodobil historický systém údržby krajiny.
Zdroj: https://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/dolni-sarka/ 

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010