Dopis Mgr. Tomáši Chalupovi, poslanci PSP a ministru životního prostředí

12.05.2011 21:34

 

K rukám ministra životního prostředí a poslance PSP ČR
Mgr. Tomáše Chalupy
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

 

                                                                                     V Praze, 12. května 2011

 

 

Věc: jednání JUDr. Hendla dne 11.4.2011 s Vámi – konkrétní připomínky občanů

 

Vážený pane poslanče,

 

Přípravný výbor Občanského sdružení Šárecké údolí cítí povinnost vyjádřit se k trvajícímu neudržitelnému stavu v Šáreckém údolí v mnoha oblastech. Chybí zde zatím znatelně jednotící hospodář, bezprostředně seznámený se všemi potížemi denního života v tomto místě. Schází nám plánovaný kvalifikovaný rozvoj území, respektující stávající právní předpisy k ochraně přírody v PP Šárka - Lysolaje. Zvláště za posledních 10 let konstatujeme devastaci celého údolí v nejširším slova smyslu - nikým neregulovanou investiční činnost, permanentní nátlak developerů a anonymních zájmových skupin. Kritika našich občanů směřuje především k samosprávným orgánům - k Městské části Praha 6, k jejím odborům, komisím, zastupitelům.

Uvědomme si, že Tichá Šárka (spolu s Divokou Šárkou byla vždy chápána neoddělitelně) je jednou ze 3-4 nejvýznamnějších přírodních enkláv v Praze, sloužící k rekreaci všem jejím obyvatelům. Není pouhou silnicí obklopenou staveními, ale též zalesněnými svahy protkanými turistickými stezkami, loukami s chráněnou florou i faunou,
se zbytky bývalých vinic z dob Karla IV., potokem s meandry, historickými stavebními památkami spojenými se slavnými osobnostmi.

To jsou sice známé pravdy, ale musíme je bohužel stále opakovat.

Naše níže uvedené připomínky a návrhy na zlepšení adresované přímo Vám a Vaším prostřednictvím zástupcům radnice se tedy týkají nejen pouze nás a našich zde bydlících sousedů, ale mají význam pro veškeré její návštěvníky, především občany celé Prahy.

Na území hl. m. Prahy je dle statistik minimálně 5 městských částí (Nedvězí, Kralovice, Benice, Lochkov, P. Kopanina) s počtem obyvatel do 800 – všechny s obecními úřady. Nejmenší z nich, Nedvězí, má 281 obyvatel. Máme tedy s čím porovnávat a oprávnění nesouhlasit s míněním, že úřad Městské části Prahy 6 pokrývá optimálně všechny potřeby Šáreckého údolí.

Z minulosti známe reakce úředníků na naše doposud individuální, nekoordinované urgence, žádosti, prosby - jejich interpretace předpisů, nehledající v rámci nich i pozitivní řešení. Prodlevy ve vyřizování žádostí občanů bez řádných lhůt, anonymní rozhodování. Při jednání pak naše postavení spíše prosebníků než partnerů - daňových poplatníků, jimž by měli být úředníci naopak odpovědni kvalitou své práce. Totéž platí i pro zastupitele.

V první řadě nám jde o naší informovanost a transparentnost rozhodovacích procesů týkajících se investiční činnosti v Šáreckém údolí. Jde nám o to, abychom denně nemuseli hlídat úřední desku, či internetové stránky radnice, s obavami, že nám unikne nějaké územní rozhodnutí. Je to nedůstojné. Jde nám o to, abychom se mohli s právem pozorovacím účastnit jednání příslušných komisí prostřednictvím našeho zástupce, aby k významnějším akcím byly pořádány veřejné schůze, aby námi pověřený zástupce měl zajištěný přístup ke komplexním aktuálním informacím, které by přenášel dále. Ve výsledku, aby kontakt úřadu MČP6 s námi nebyl závislý na náhodě či libovůli, ale na pevně vytvořeném systému.

Nechtěli bychom ve své činnosti být osamělým aktivistou, jakýmsi Donem Quichotem v osobě p. Karla Čapka, kterému i teď při této příležitosti před Vámi bychom rádi veřejně poděkovali za jeho mnohaletou angažovanost a vytrvalost v naší věci - za kterou se mu dostávalo z druhé strany spíše negativních reakcí.

Pro avizované budoucí jednání s Vámi proto předkládáme v příloze okruh problémů, na který by se měla soustředit diskuse s Vámi a Vašimi kolegy.


Za přípravný výbor OS Šárecké údolí:
 


Ing. Zdeněk Balvín,                                                   Ing. Jan Bláha, 

 
Mgr. Jitka Bláhová                                                    Ing. Vladimír Brož,

 
Antonín Král,                                                             Ing. Jaroslav Macák,

 
David Ptáček                                                             Karel Vodička

___________________________________________
Příloha: Priority pro zachování přírodního a kulturního bohatství Šáreckého údolí (2 str.)
Priority pro zachování přírodního a kulturního bohatství Šáreckého údolí

Úvod:
V Šáreckém údolí se nakupilo množství palčivých problémů. Jakožto lokální patrioti a milovníci Šáreckého údolí bychom tímto dopisem a následnými schůzkami se zastupiteli chtěli zahájit užitečný a konstruktivní dialog. Naším cílem je zachovat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes.
Věříme, že nalezneme u zastupitelů pochopení a radnice cítí, stejně jako my, že chránit tento přírodní klenot je v zájmu všech občanů nejen Prahy 6.
Těšíme se, že společným úsilím zvýšíme kvalitu této lokality. Věříme, že Šárka má potenciál být chloubou a vizitkou Prahy 6 a radnici se dostane uznání jako vzornému
a moudrému hospodáři obecního majetku. Aby se tak stalo, měli bychom se společně zaměřit především na tyto oblasti:

 

 1. Výjimky v procesu  územního řízení, umísťování a povolování staveb
  Dle našeho názoru dochází v Šáreckém údolí k nadužívání výjimek vydaných odborem územního rozvoje a odborem stavebním MČP6, i OOP MHMP, které nejsou ve veřejném zájmu. Pro ochranu Přírodního parku Šárka – Lysolaje by
  měla být zastupitelstvem schválena a příslušnými odbory respektována závazná koncepce, která by tyto výjimky minimalizovala.
 2. Změny v územním plánu na úkor zeleně
  Se znepokojením pozorujeme rozšiřování obytných zón a změny koeficientu zastavěné plochy u nových staveb. Apelujeme na radnici MČP6 i magistrát HMP, aby nedocházelo k plíživým změnám v územním plánu, které by jakkoliv zmenšovaly současnou plochu zeleně.
  Tento trend je pro nás neakceptovatelný z důvodu nežádoucí míry zastavěnosti v tomto území i s ohledem na další aspekty ( dopravní zatížení, charakter zástavby, % zeleně a další).
 3. Investice do infrastruktury
  Dlouhá léta marně čekáme, kdy MHMP uvolní finanční prostředky na potřebnou
  a dlouho naplánovanou rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, která je
  v kritickém stavu.
  Všem návštěvníkům i obyvatelům údolí schází také chodník a cyklostezka.
  Šárecký potok potřebuje vyčistit a odstranit náletové dřeviny – naposledy
   se tak činilo v osmdesátých letech po jedné z povodní.
  Kanalizace a plyn doposud nejsou zavedené v celém úseku údolí.

4.      Péče o přírodní památky, významné krajinné prvky a další veřejnou zeleň v PP
Pastviny a louky zarůstají náletovými dřevinami, v lesích přibývá uschlých, částečně či zcela vyvrácených stromů. Dokonce i na pěšinách a spojnicích
k Dejvicím, kudy chodí denně desítky lidí, visí polámané a polovyvrácené stromy nad hlavami chodců a cyklistů. Lesy hl. m. Prahy by měly přistupovat zodpovědně k péči, údržbě a probírkám stromů.
Přírodní památky jsou zatěžovány a ruderalizovány výstavbou v jejich těsné blízkosti.
Plán péče je zde vykonáván nedostatečně, což přírodní památky i významné krajinné prvky dále znehodnocuje.
Dochází i k oplocování těchto významných lokalit, veřejnosti je tím do nich vstup znemožněn.

5.      Bezpečnost obyvatel
Bezdomovci trápí zdejší obyvatele údolí (pálení směsného odpadu, hluk v nočních hodinách, agresivita pod vlivem alkoholu, krádeže měděných dešťových svodů atd.). Pokud sídlí na obecním pozemku, jistě by mohla MČP6 ve spojení
s Městskou policií zakročit.
V údolí je opakovaně překračována povolená rychlost, v jejímž důsledku zde dochází k častým nehodám, nedávno dokonce k mediálně známé smrtelné nehodě.
Instalace příčných prahů, displej s ukazatelem rychlosti a pravidelné kontroly měření rychlosti jistě nejsou natolik nákladné, aby MČP6 nemohla alespoň tímto způsobem zklidnit provoz na úzké silnici s absencí vodorovného značení, nebezpečnou krajnicí a na většině délky bez chodníků odpovídajících současným bezpečnostním normám.

 

6.      Kanalizační stoka D.
Podle našich informací existuje plán na odlehčení stoky D vedoucí pod Evropskou ulicí a její vyústění v lokalitě Horní Šárky. Dále pak svedení splaškové kanalizace do retenční nádrže a následně do Šáreckého potoka. Občané z okolí Žežulky jsou znepokojení konkrétním projektem revitalizace potoka v této lokalitě (retenční nádrže, umělé meandry atd.)
Domníváme se, že tyto plány jsou v přímém rozporu s funkcí Přírodního parku Šárka – Lysolaje a rádi bychom touto cestou vyzvali zastupitele k jejich zamítnutí.

7.      Veřejná soutěž MFČR– Prodej areálu přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky
Rádi bychom touto cestou požádali MČP6 o účast v této soutěži, v intencích zákona 128/2000 Sb. Nesouhlasíme s realizací prodeje podle současných podmínek veřejné soutěže (kritériem je pouze cena, nikoliv zachování rekreační funkce areálu).

 

Zpět

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010