Priority

 

Priority pro zachování přírodního a kulturního bohatství Šáreckého údolí

Úvod:
V Šáreckém údolí se nakupilo množství palčivých problémů. Naším cílem je zachovat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes.
Aby se tak stalo, zaměřujeme se především na tyto oblasti:

 

 1. Výjimky v procesu  územního řízení, umísťování a povolování staveb
  Dle našeho názoru dochází v Šáreckém údolí k nadužívání výjimek vydaných odborem územního rozvoje a odborem stavebním MČP6, i OOP MHMP, které nejsou ve veřejném zájmu. Pro ochranu Přírodního parku Šárka – Lysolaje by
  měla být zastupitelstvem schválena a příslušnými odbory respektována závazná koncepce, která by tyto výjimky minimalizovala.
 2. Změny v územním plánu na úkor zeleně
  Se znepokojením pozorujeme rozšiřování obytných zón a změny koeficientu zastavěné plochy u nových staveb. Apelujeme na radnici MČP6 i magistrát HMP, aby nedocházelo k plíživým změnám v územním plánu, které by jakkoliv zmenšovaly současnou plochu zeleně.
  Tento trend je pro nás neakceptovatelný z důvodu nežádoucí míry zastavěnosti v tomto území i s ohledem na další aspekty ( dopravní zatížení, charakter zástavby, % zeleně a další).
 3. Investice do infrastruktury
  Dlouhá léta marně čekáme, kdy MHMP uvolní finanční prostředky na potřebnou
  a dlouho naplánovanou rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, která je
  v kritickém stavu.
  Všem návštěvníkům i obyvatelům údolí schází také chodník a cyklostezka.
  Šárecký potok potřebuje vyčistit a odstranit náletové dřeviny – naposledy
   se tak činilo v osmdesátých letech po jedné z povodní.
  Kanalizace a plyn doposud nejsou zavedené v celém úseku údolí.

4.      Péče o přírodní památky, významné krajinné prvky a další veřejnou zeleň v PP
         Pastviny a louky zarůstají náletovými dřevinami, v lesích přibývá uschlých, částečně či zcela vyvrácených stromů.
         Dokonce i na pěšinách a spojnicích k Dejvicím, kudy chodí denně desítky lidí, visí polámané a polovyvrácené stromy nad hlavami chodců a cyklistů. 
         Lesy hl. m. Prahy by měly přistupovat zodpovědně k péči, údržbě a probírkám stromů.
         Přírodní památky jsou zatěžovány a ruderalizovány výstavbou v jejich těsné blízkosti.
         Plán péče je zde vykonáván nedostatečně, což přírodní památky i významné krajinné prvky dále znehodnocuje. 
         Dochází i k oplocování těchto významných lokalit, veřejnosti je tím do nich vstup znemožněn.

    

5.      Bezpečnost obyvatel
         Bezdomovci trápí zdejší obyvatele údolí (pálení směsného odpadu, hluk v nočních hodinách, agresivita pod vlivem alkoholu, krádeže měděných 
         dešťových svodů atd.). 
         V údolí je opakovaně překračována povolená rychlost, v jejímž důsledku zde dochází k častým nehodám, nedávno dokonce k mediálně známé smrtelné nehodě.
         Instalace příčných prahů, displej s ukazatelem rychlosti a pravidelné kontroly měření rychlosti jistě nejsou natolik nákladné, aby MČP6 nemohla alespoň tímto způsobem zklidnit provoz na úzké silnici s absencí vodorovného značení, nebezpečnou krajnicí a na většině délky bez chodníků odpovídajících současným bezpečnostním normám. 

6.      Kanalizační stoka D
           Podle našich informací existuje plán na odlehčení stoky D vedoucí pod Evropskou ulicí a její vyústění v lokalitě Horní Šárky. Dále pak svedení splaškové   kanalizace do retenční nádrže a následně do Šáreckého potoka. Občané z okolí Žežulky jsou znepokojení konkrétním projektem revitalizace potoka v této lokalitě (retenční nádrže, umělé meandry atd.)
         Domníváme se, že tyto plány jsou v přímém rozporu s funkcí Přírodního parku Šárka – Lysolaje a rádi bychom touto cestou vyzvali zastupitele k jejich zamítnutí.

7.      Veřejná soutěž MFČR– Prodej areálu přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky
         Rádi bychom touto cestou požádali MČP6 o účast v této soutěži, v intencích zákona 128/2000 Sb. Nesouhlasíme s realizací prodeje podle současných     podmínek veřejné soutěže (kritériem je pouze cena, nikoliv zachování rekreační funkce areálu).

 

 Stanovy občanského sdružení Šárecké údolí  ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

Dvě setkání s veřejností - budoucnost Macharova náměstí - budoucnost usedlosti Šatovka

01.02.2019 17:54
Zveme Vás na setkání s místostarostou Jakubem Stárkem.

Interpelace podané na MHMP - rekonstrukce komunikace a protipovodňová opatření

24.01.2019 17:47
Ve čtvrtek 24.1. 2019 vystoupil člen výboru Spolku Šárecké údolí Milan Šimonovský se dvěma interpelacemi. Doufáme, že s novým obsazením magistrátu se podaří tyto dlouho prosazované projekty zdárně posunout k realizaci. Znění interpelací naleznete zde: interpelace MHMP_protipovodnova...

ANKETA SPOLKU ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

25.09.2018 15:37
Vážení přátelé, oslovili jsme kandidující strany v komunálních volbách a položili jim několik otázek, které se týkají problémů souvisejících s budoucností naší lokality. Otázky se týkají těchto témat:  • Management Šáreckého údolí v oblasti Dolní a Tiché Šárky • Protipovodňové...

Předvolební debata se Zelenými 17.9. na Břetislavce

16.09.2018 15:31
Pozvánka na předvolební debatu se Zelenými 17. 9. 2018 od 19 h na Břetislavce Vážení členové a příznivci...

Výroční členská schůze spolku Šárecké údolí 27. 6. 2018

11.06.2018 00:00
Vážení členové spolku,   srdečně zveme na výroční členskou schůzi spolku Šárecké údolí, ve středu 27. 6. 2018 v 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.     Program členské schůze: Změna sídla a úprava stanov spolku Schválení výroční zprávy za rok 2017 Volba výkonného...

Májový jarmark v dětském klubu Šárynka

24.05.2018 11:55
Spolek Ekodomov si Vás dovoluje pozvat na tradiční Májový jarmark v Dětském klubu Šárynka. Můžete se těšit na stánky, dílny, ekoporadnu, bazárek, divadlo pro děti, živá hudba, stříhání oveček a cestu vlny. Více o programu naleznete...

Šárecký den

24.05.2018 11:42
Vážení přátelé Šáreckého údolí, srdečně Vás zveme na Šárecký den, který se bude konat v sobotu 2.6. na louce u Žežulky od 15 hodin. Můžete se těšit na bohatý program pro děti dospělé i závod kačenek. Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno. Podrobnější informace zde: plakat A4_Sarecky...

Pálení čarodějnic

20.04.2018 11:51
Srdečně Vás zveme na tradiční Pálení čarodějnic, které se bude konat v pondělí 30. dubna od 17 hodin na louce u Žežulky (zastávka autobusu 116). Můžete se těšit na oheň, opekání špekáčků, živou hudbu, soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Masky jsou vítány.  

Článek o protipovodňových opatřeních v časopise Šestka a odpověď z MČ Praha 6

14.03.2018 12:32
Tento měsíc vyšel v časopise Šestka článek o jednání o protipovodňových opatřeních v Šáreckém údolí a zároveň přišla odpověď od pana radního Hořánka.   Vyjádření k interpelaci_Z22_006_2018.pdf (299610)

Vyjádření spolku adresované starostovi MČ Prahy 6 k situaci na Šatovce

20.02.2018 15:56
Výbor spolku zaslal starostovi Prahy 6 toto vyjádření k situaci na Šatovce: dopis starostovi - Šatovka.pdf (94767)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>