Priority

 

Priority pro zachování přírodního a kulturního bohatství Šáreckého údolí

Úvod:
V Šáreckém údolí se nakupilo množství palčivých problémů. Naším cílem je zachovat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes.
Aby se tak stalo, zaměřujeme se především na tyto oblasti:

 

 1. Výjimky v procesu  územního řízení, umísťování a povolování staveb
  Dle našeho názoru dochází v Šáreckém údolí k nadužívání výjimek vydaných odborem územního rozvoje a odborem stavebním MČP6, i OOP MHMP, které nejsou ve veřejném zájmu. Pro ochranu Přírodního parku Šárka – Lysolaje by
  měla být zastupitelstvem schválena a příslušnými odbory respektována závazná koncepce, která by tyto výjimky minimalizovala.
 2. Změny v územním plánu na úkor zeleně
  Se znepokojením pozorujeme rozšiřování obytných zón a změny koeficientu zastavěné plochy u nových staveb. Apelujeme na radnici MČP6 i magistrát HMP, aby nedocházelo k plíživým změnám v územním plánu, které by jakkoliv zmenšovaly současnou plochu zeleně.
  Tento trend je pro nás neakceptovatelný z důvodu nežádoucí míry zastavěnosti v tomto území i s ohledem na další aspekty ( dopravní zatížení, charakter zástavby, % zeleně a další).
 3. Investice do infrastruktury
  Dlouhá léta marně čekáme, kdy MHMP uvolní finanční prostředky na potřebnou
  a dlouho naplánovanou rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, která je
  v kritickém stavu.
  Všem návštěvníkům i obyvatelům údolí schází také chodník a cyklostezka.
  Šárecký potok potřebuje vyčistit a odstranit náletové dřeviny – naposledy
   se tak činilo v osmdesátých letech po jedné z povodní.
  Kanalizace a plyn doposud nejsou zavedené v celém úseku údolí.

4.      Péče o přírodní památky, významné krajinné prvky a další veřejnou zeleň v PP
         Pastviny a louky zarůstají náletovými dřevinami, v lesích přibývá uschlých, částečně či zcela vyvrácených stromů.
         Dokonce i na pěšinách a spojnicích k Dejvicím, kudy chodí denně desítky lidí, visí polámané a polovyvrácené stromy nad hlavami chodců a cyklistů. 
         Lesy hl. m. Prahy by měly přistupovat zodpovědně k péči, údržbě a probírkám stromů.
         Přírodní památky jsou zatěžovány a ruderalizovány výstavbou v jejich těsné blízkosti.
         Plán péče je zde vykonáván nedostatečně, což přírodní památky i významné krajinné prvky dále znehodnocuje. 
         Dochází i k oplocování těchto významných lokalit, veřejnosti je tím do nich vstup znemožněn.

    

5.      Bezpečnost obyvatel
         Bezdomovci trápí zdejší obyvatele údolí (pálení směsného odpadu, hluk v nočních hodinách, agresivita pod vlivem alkoholu, krádeže měděných 
         dešťových svodů atd.). 
         V údolí je opakovaně překračována povolená rychlost, v jejímž důsledku zde dochází k častým nehodám, nedávno dokonce k mediálně známé smrtelné nehodě.
         Instalace příčných prahů, displej s ukazatelem rychlosti a pravidelné kontroly měření rychlosti jistě nejsou natolik nákladné, aby MČP6 nemohla alespoň tímto způsobem zklidnit provoz na úzké silnici s absencí vodorovného značení, nebezpečnou krajnicí a na většině délky bez chodníků odpovídajících současným bezpečnostním normám. 

6.      Kanalizační stoka D
           Podle našich informací existuje plán na odlehčení stoky D vedoucí pod Evropskou ulicí a její vyústění v lokalitě Horní Šárky. Dále pak svedení splaškové   kanalizace do retenční nádrže a následně do Šáreckého potoka. Občané z okolí Žežulky jsou znepokojení konkrétním projektem revitalizace potoka v této lokalitě (retenční nádrže, umělé meandry atd.)
         Domníváme se, že tyto plány jsou v přímém rozporu s funkcí Přírodního parku Šárka – Lysolaje a rádi bychom touto cestou vyzvali zastupitele k jejich zamítnutí.

7.      Veřejná soutěž MFČR– Prodej areálu přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky
         Rádi bychom touto cestou požádali MČP6 o účast v této soutěži, v intencích zákona 128/2000 Sb. Nesouhlasíme s realizací prodeje podle současných     podmínek veřejné soutěže (kritériem je pouze cena, nikoliv zachování rekreační funkce areálu).

 

 Stanovy občanského sdružení Šárecké údolí  ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

Šárecký den

15.05.2019 20:39
Vážení přátelé Šáreckého údolí, srdečně Vás zveme na Šárecký den, který se bude konat v sobotu 1.6. na louce u Žežulky od 14 hodin. Můžete se těšit na bohatý program pro děti dospělé i závod kačenek. Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.  

Pálení čarodějnic 30. 4. od 17 hodin

25.04.2019 14:46
Srdečně Vás zveme na tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat v úterý 30. dubna od 17 hodin na louce u Žežulky (zastávka autobusu 116). Můžete se těšit na oheň, opekání špekáčků, živou hudbu, soutěž o nejkrásnější čarodějnici.  plakát A5_čarodejnice_2019.pdf (109284)  

Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

10.04.2019 11:38
Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin   Vážení členové spolku,   srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi Spolku Šárecké údolí v úterý 23. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.   Důležitým bodem našeho setkání bude debata o...

Výroční schůze spolku v úterý 23.4.2019 od 18 hodin v hostinci Břetislavka, novinky k Šatovce

28.03.2019 11:25
Vážení členové spolku, vzhledem k událostem kolem plánované výstavby na Šatovce jsme se rozhodli svolat výroční schůzi spolku už na duben, ihned po Velikonocích, na 23. 4. od 18 hodin.   Na schůzi bychom Vás rádi seznámili s dosavadním průběhem jednání a prodiskutovali s Vámi možné...

Dvě setkání s veřejností - budoucnost Macharova náměstí - budoucnost usedlosti Šatovka

01.02.2019 17:54
Zveme Vás na setkání s místostarostou Jakubem Stárkem.

Interpelace podané na MHMP - rekonstrukce komunikace a protipovodňová opatření

24.01.2019 17:47
Ve čtvrtek 24.1. 2019 vystoupil člen výboru Spolku Šárecké údolí Milan Šimonovský se dvěma interpelacemi. Doufáme, že s novým obsazením magistrátu se podaří tyto dlouho prosazované projekty zdárně posunout k realizaci. Znění interpelací naleznete zde: interpelace MHMP_protipovodnova...

ANKETA SPOLKU ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

25.09.2018 15:37
Vážení přátelé, oslovili jsme kandidující strany v komunálních volbách a položili jim několik otázek, které se týkají problémů souvisejících s budoucností naší lokality. Otázky se týkají těchto témat:  • Management Šáreckého údolí v oblasti Dolní a Tiché Šárky • Protipovodňové...

Předvolební debata se Zelenými 17.9. na Břetislavce

16.09.2018 15:31
Pozvánka na předvolební debatu se Zelenými 17. 9. 2018 od 19 h na Břetislavce Vážení členové a příznivci...

Výroční členská schůze spolku Šárecké údolí 27. 6. 2018

11.06.2018 00:00
Vážení členové spolku,   srdečně zveme na výroční členskou schůzi spolku Šárecké údolí, ve středu 27. 6. 2018 v 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.     Program členské schůze: Změna sídla a úprava stanov spolku Schválení výroční zprávy za rok 2017 Volba výkonného...

Májový jarmark v dětském klubu Šárynka

24.05.2018 11:55
Spolek Ekodomov si Vás dovoluje pozvat na tradiční Májový jarmark v Dětském klubu Šárynka. Můžete se těšit na stánky, dílny, ekoporadnu, bazárek, divadlo pro děti, živá hudba, stříhání oveček a cestu vlny. Více o programu naleznete...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>