Priority

 

Priority pro zachování přírodního a kulturního bohatství Šáreckého údolí

Úvod:
V Šáreckém údolí se nakupilo množství palčivých problémů. Naším cílem je zachovat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes.
Aby se tak stalo, zaměřujeme se především na tyto oblasti:

 

 1. Výjimky v procesu  územního řízení, umísťování a povolování staveb
  Dle našeho názoru dochází v Šáreckém údolí k nadužívání výjimek vydaných odborem územního rozvoje a odborem stavebním MČP6, i OOP MHMP, které nejsou ve veřejném zájmu. Pro ochranu Přírodního parku Šárka – Lysolaje by
  měla být zastupitelstvem schválena a příslušnými odbory respektována závazná koncepce, která by tyto výjimky minimalizovala.
 2. Změny v územním plánu na úkor zeleně
  Se znepokojením pozorujeme rozšiřování obytných zón a změny koeficientu zastavěné plochy u nových staveb. Apelujeme na radnici MČP6 i magistrát HMP, aby nedocházelo k plíživým změnám v územním plánu, které by jakkoliv zmenšovaly současnou plochu zeleně.
  Tento trend je pro nás neakceptovatelný z důvodu nežádoucí míry zastavěnosti v tomto území i s ohledem na další aspekty ( dopravní zatížení, charakter zástavby, % zeleně a další).
 3. Investice do infrastruktury
  Dlouhá léta marně čekáme, kdy MHMP uvolní finanční prostředky na potřebnou
  a dlouho naplánovanou rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, která je
  v kritickém stavu.
  Všem návštěvníkům i obyvatelům údolí schází také chodník a cyklostezka.
  Šárecký potok potřebuje vyčistit a odstranit náletové dřeviny – naposledy
   se tak činilo v osmdesátých letech po jedné z povodní.
  Kanalizace a plyn doposud nejsou zavedené v celém úseku údolí.

4.      Péče o přírodní památky, významné krajinné prvky a další veřejnou zeleň v PP
         Pastviny a louky zarůstají náletovými dřevinami, v lesích přibývá uschlých, částečně či zcela vyvrácených stromů.
         Dokonce i na pěšinách a spojnicích k Dejvicím, kudy chodí denně desítky lidí, visí polámané a polovyvrácené stromy nad hlavami chodců a cyklistů. 
         Lesy hl. m. Prahy by měly přistupovat zodpovědně k péči, údržbě a probírkám stromů.
         Přírodní památky jsou zatěžovány a ruderalizovány výstavbou v jejich těsné blízkosti.
         Plán péče je zde vykonáván nedostatečně, což přírodní památky i významné krajinné prvky dále znehodnocuje. 
         Dochází i k oplocování těchto významných lokalit, veřejnosti je tím do nich vstup znemožněn.

    

5.      Bezpečnost obyvatel
         Bezdomovci trápí zdejší obyvatele údolí (pálení směsného odpadu, hluk v nočních hodinách, agresivita pod vlivem alkoholu, krádeže měděných 
         dešťových svodů atd.). 
         V údolí je opakovaně překračována povolená rychlost, v jejímž důsledku zde dochází k častým nehodám, nedávno dokonce k mediálně známé smrtelné nehodě.
         Instalace příčných prahů, displej s ukazatelem rychlosti a pravidelné kontroly měření rychlosti jistě nejsou natolik nákladné, aby MČP6 nemohla alespoň tímto způsobem zklidnit provoz na úzké silnici s absencí vodorovného značení, nebezpečnou krajnicí a na většině délky bez chodníků odpovídajících současným bezpečnostním normám. 

6.      Kanalizační stoka D
           Podle našich informací existuje plán na odlehčení stoky D vedoucí pod Evropskou ulicí a její vyústění v lokalitě Horní Šárky. Dále pak svedení splaškové   kanalizace do retenční nádrže a následně do Šáreckého potoka. Občané z okolí Žežulky jsou znepokojení konkrétním projektem revitalizace potoka v této lokalitě (retenční nádrže, umělé meandry atd.)
         Domníváme se, že tyto plány jsou v přímém rozporu s funkcí Přírodního parku Šárka – Lysolaje a rádi bychom touto cestou vyzvali zastupitele k jejich zamítnutí.

7.      Veřejná soutěž MFČR– Prodej areálu přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky
         Rádi bychom touto cestou požádali MČP6 o účast v této soutěži, v intencích zákona 128/2000 Sb. Nesouhlasíme s realizací prodeje podle současných     podmínek veřejné soutěže (kritériem je pouze cena, nikoliv zachování rekreační funkce areálu).

 

 Stanovy občanského sdružení Šárecké údolí  ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

 • 08.12.2019 17:01

  Adventní setkání 14.12. od 17 hodin

  Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na Adventní setkání, které se bude konat v sobotu 14.12. od 17 hodin v restauraci Břetislavka.    

 • 12.09.2019 20:11

  Šatovka - Městský soud rozhodl v náš prospěch!

  Padl rozsudek ve věci správní žaloby, kterou spolek podal v červnu letošního roku. K naší radosti Městský soud rozhodl v náš prospěch a dal nám za pravdu ve většině bodů žaloby. Celý text rozsudku, žaloby i předchozí kroky si můžete přečíst v sekci Řešíme -...

 • 31.05.2019 20:39

  Šárecký den

  Vážení přátelé Šáreckého údolí, srdečně Vás zveme na Šárecký den, který se bude konat v sobotu 1.6. na louce u Žežulky od 14 hodin. Můžete se těšit na bohatý program pro děti i dospělé i závod kačenek. Startovné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.  

 • 27.05.2019 10:12

  2. veřejné setkání k projektu Šatovka - 27.5. od 17.00

  V restauraci Šatovka - re.fresh FOODPOINT pořádá Městská část Praha 6 druhé veřejné setkání nad studií seniorského bydlení Šatovka. Setkání se koná 27.5. od 17. hod. Zástupci MČ Praha 6 představí novou studii projektu, která byla upravena na základě připomínek z jednání s místními obyvateli a ze...

 • 25.04.2019 14:46

  Pálení čarodějnic 30. 4. od 17 hodin

  Srdečně Vás zveme na tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat v úterý 30. dubna od 17 hodin na louce u Žežulky (zastávka autobusu 116). Můžete se těšit na oheň, opekání špekáčků, živou hudbu, soutěž o nejkrásnější čarodějnici.  plakát A5_čarodejnice_2019.pdf (109284)  

 • 10.04.2019 11:38

  Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

  Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin   Vážení členové spolku,   srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi Spolku Šárecké údolí v úterý 23. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.   Důležitým bodem našeho setkání bude debata o...

 • 28.03.2019 11:25

  Výroční schůze spolku v úterý 23.4.2019 od 18 hodin v hostinci Břetislavka, novinky k Šatovce

  Vážení členové spolku, vzhledem k událostem kolem plánované výstavby na Šatovce jsme se rozhodli svolat výroční schůzi spolku už na duben, ihned po Velikonocích, na 23. 4. od 18 hodin.   Na schůzi bychom Vás rádi seznámili s dosavadním průběhem jednání a prodiskutovali s Vámi možné...

 • 01.02.2019 17:54

  Dvě setkání s veřejností - budoucnost Macharova náměstí - budoucnost usedlosti Šatovka

  Zveme Vás na setkání s místostarostou Jakubem Stárkem.

 • 24.01.2019 17:47

  Interpelace podané na MHMP - rekonstrukce komunikace a protipovodňová opatření

  Ve čtvrtek 24.1. 2019 vystoupil člen výboru Spolku Šárecké údolí Milan Šimonovský se dvěma interpelacemi. Doufáme, že s novým obsazením magistrátu se podaří tyto dlouho prosazované projekty zdárně posunout k realizaci. Znění interpelací naleznete zde: interpelace MHMP_protipovodnova...

 • 25.09.2018 15:37

  ANKETA SPOLKU ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 2018

  Vážení přátelé, oslovili jsme kandidující strany v komunálních volbách a položili jim několik otázek, které se týkají problémů souvisejících s budoucností naší lokality. Otázky se týkají těchto témat:  • Management Šáreckého údolí v oblasti Dolní a Tiché Šárky • Protipovodňové...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010