Priority

V Šáreckém údolí se nakupilo množství palčivých problémů. Naším cílem je zachovat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes. Aby se tak stalo, zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Vyjímky v procesu územního řízení, umísťování a povolování staveb

Dle našeho názoru dochází v Šáreckém údolí k nadužívání vyjímek vydaných odborem územního rozvoje a odborem stavebním MČP6 i OOP MHMP, které nejsou ve veřejném záznamu. Pro ochranu Přírodního parku Šárka – Lysolaje by měla být zastupitelstvem schválena a příslušnými odbory respektována závazná koncepce, která by tyto výjimky minimalizovala.

Změny v územním plánu na úkor zeleně

Se znepokojením pozorujeme rozšiřování obytných zón a změny koeficientu zastavěné plochy u nových staveb. Apelujeme na radnici MČP6 i magistrát HMP, aby nedoházelo k plíživým změnám v územním plánu, které by jakkoliv zmenšovaly současnou plochu zeleně. Tento trend je pro nás neakceptovatelný z důvodu nežádoucí míry zastavěnosti v tomto území i s ohledem na další aspekty (dopravní zatížení, charakter zástavby, procento zeleně a další).

Investice do infrastruktury

Dlouhá léta marně čekáme, kdy MHMP uvolní finanční prostředky na potřebnou a dlouho naplánovanou rekonstrukci komunikace v Šáreckém údolí, která je v kritickém stavu. Všem návštěvníkům i obyvatelům údolí schází také chodník a cyklostezka. Šárecký potok potřebuje vyčistit a odstranit náletové dřeviny (naposledy se tak činilo v osmdesátých letech po jedné z povodní). Kanalizace a plyn doposud nejsou zavedené v celém úseku údolí.

Péče o přírodní památky, významné krajinné prvky a další veřejnou zeleň v PP

Pastviny a louky zarůstají náletovými dřevinami, v lesích přibýva uschlých, částečně či zcela vyvrácených stromů. Dokonce i na pěšiných a spojnicích k Dejvicím, kudy chodí denně desítky lidí, visí polámané a polovyvrácené stromy nad hlavami chodců a cyklistů. Lesy hl. m. Prahy by měly přistupovat zodpovědně k péči, údržbě a probírkám stromů. Přírodní památky jsou zatěžovány a ruderalizovány výstavbou v jejich těsné blízkosti. Plán péče zde není vykonáván dostatečně, což přírodní památky i významné krajinné prvky dále znehodnocuje. Dochází k oplocování těchto významných lokalit, veřejnosti je tím do nich vstup znemožněn.

Bezpečnost obyvatel

Bezdomovci trápí zdejší obyvatele údolí (pálení směsného odpadu, hluk v nočních hodinách, agresivita pod vlivem alkoholu, krádeže měděných a dešťových svodů atd.). V údolí je opakovaně překračována maximální povolená rychlost, v jejímž důsledku zde dochází k častým nehodám, nedávno dokonce k mediálně známé smrtelné nehodě. Instalace příčných prahů, displej s ukazatelem rychlosti a pravidelné kontroly měření rychlosti jistě nejsou natolik nákladné, aby MČP6 nemohla alespoň tímto způsobem zklidnit provoz na úzké silnici s absencí vodorovného značení, nebezpečnou krajnící a na většině délky bez chodníků odpovídajících současným bezpečnostním normám.

Kanalizační stoka D.

Podle našich informací existuje plán na odlehčení stoky D vedoucí pod Evropskou ulicí a její vyústění v lokalitě Horní Šárky. Dále pak svedení splaškové kanalizace do retenční nádrže a následně do Šáreckého potoka. Občané z okolí Žežulky jsou znepokojení konkrétním projektem revitalizace potoka v této lokalitě (retenční nádrže, umělé meandry atd.) Domníváme se, že tyto plány jsou v přímém rozporu s funkcí Přírodního parku Šárka – Lysolaje a rádi bychom touto cestou vyzvali zastupitele k jejich zamítnutí.

Veřejná soutěž MFČR – Prodej areálu přírodního koupaliště Tichá Šárka s pozemky

Rádi bychom touto cestou požádali MČP6 o účast v této soutěži, v intencích zákona 128/2000 Sb. Nesouhlasíme s realizací prodeje podle současných podmínek veřejné soutěže (kritériem je pouze cena, nikoliv zachování rekreační funkce areálu).

Stanovy občanského sdružení Šáreckého údolí ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.