KDO JSME

Spolek Šárecké údolí, byl registrován MV ČR dne 10.6.2011 pod č.j. VS/1-1/84787/11-R. Na ustavující schůzi dne 14. 7.2011 bylo registrováno 48 členů sdružení. Na schůzi výboru 6.1.2021 bylo schváleno nové složení výboru spolku.

Předseda
David Ptáček
Mobil: +420 602 205 520
E-mail: david.ptacek@sarecke-udoli.cz

Místopředseda
Jan Kučera
E-mail: jan.kucera@sarecke-udoli.cz

Hospodář:
Ing. Marek Brychcín
E-mail: marek.brychcin@sarecke-udoli.cz

Další členové výboru:
Mgr. Zbyněk Hajn
Martina Kletečková
Ing. Jarmila Koňaříková
Mgr. Markéta Nová
Milan Šimonovský
Michal Zazvonil

NAŠE ÚSPĚCHY

 1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy spolek zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, ČEZ….
 2. Osm ročníků akcí Dětský den nejen pro obyvatele Šáreckého údolí s účastí 200–300 návštěvníků na každé akci.
 3. Osm ročníků akcí Pálení Čarodějnic s účastí 400–500 místních občanů i návštěvníků Prahy 6 na každé akci.
 4. Účast na akcích mezinárodního dne Zažít město jinak.
 5. Iniciativa vytvoření dopravní studie na zklidnění páteřní komunikace V Šáreckém údolí, kterou poté převzala MČ Prahy 6 jako podklad pro projektovou dokumentaci na investiční akci výstavby této komunikace, z iniciativy spolku pojatou jako „zóna 30“ s maximálním důrazem na bezpečnost chodců.
 6. Iniciativa na vytvoření studie na protipovodňová opatření v Šáreckém údolí. Nad touto studií převzala záštitu MČ Prahy 6 a nyní je projednávána orgány státní správy a samosprávy HMP.
 7. Iniciativa na připomínkování Metropolitního plánu, včetně vytvoření webové aplikace. Díky této iniciativě podali občané Prahy 6 společně se samosprávou MČ Praha 6 absolutně nejvíc připomínek k Metropolitnímu plánu ze všech městských částí.
 8. Iniciativa k zadání územní studie, která má za cíl regulovat území Šáreckého údolí a zajistit v něm ochranu přírodního parku Šárka – Lysolaje prostřednictvím zapsání této územní studie na příslušném úřadě územního plánování v Brně. K tomu přijalo zastupitelstvo Prahy 6  usnesení č. 465-17 (viz příloha č. X). Územní studie je veřejně přístupná a mohou ji připomínklovat všichni občané Šáreckého údolí na webových stránkách www.sarecke-udoli.cz.
 9. Aktivní účast členů výboru v komisích dopravní, životního prostředí a komisi územního rozvoje MČ Prahy 6.
 10. Aktivní zastupování občanů a účast v územních řízeních u desítek plánovaných staveb.
 11. v Šáreckém údolí, vystoupení členů výboru na mnoha interpelacích při zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 i HMP.
 12. Aktivní účast při společných jednáních spolků Prahy 6 se samosprávou MČ Praha 6 (www.praha6.org, www.spolecneprosestku.cz www.prahasest.cz).
 13. Výroba a instalace informačních tabulí v údolí o historii, hodnotách, přírodních a kulturních památkách v Šáreckém údolí.
 14. Obnova památníku Jana Husa při příležitosti 600.výročí jeho upálení v roce 2015 a výsadba památeční lípy, pod záštitou a ve spolupráci s MČ Praha 6.

PRIORITY

V Šáreckém údolí se nakupilo množství palčivých problémů. Naším cílem je zachovat Šárku našim potomkům v lepším stavu, než je dnes. Aby se tak stalo, zaměřujeme se především na tyto oblasti:

VYJÍMKY V PROCESU ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, UMÍSŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB

Dle našeho názoru dochází v Šáreckém údolí k nadužívání vyjímek vydaných odborem územního rozvoje a odborem stavebním MČP6 i OOP MHMP, které nejsou ve veřejném záznamu. Pro ochranu Přírodního parku Šárka – Lysolaje by měla být zastupitelstvem schválena a příslušnými odbory respektována závazná koncepce, která by tyto výjimky minimalizovala.

ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU NA ÚKOR ZELENĚ

Se znepokojením pozorujeme rozšiřování obytných zón a změny koeficientu zastavěné plochy u nových staveb. Apelujeme na radnici MČP6 i magistrát HMP, aby nedoházelo k plíživým změnám v územním plánu, které by jakkoliv zmenšovaly současnou plochu zeleně. Tento trend je pro nás neakceptovatelný z důvodu nežádoucí míry zastavěnosti v tomto území i s ohledem na další aspekty (dopravní zatížení, charakter zástavby, procento zeleně a další).

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY

Dlouhá léta marně čekáme, kdy MHMP uvolní finanční prostředky na potřebnou a dlouho naplánovanou rekonstrukci komunikace v Šáreckém údolí, která je v kritickém stavu. Všem návštěvníkům i obyvatelům údolí schází také chodník a cyklostezka. Šárecký potok potřebuje vyčistit a odstranit náletové dřeviny (naposledy se tak činilo v osmdesátých letech po jedné z povodní). Kanalizace a plyn doposud nejsou zavedené v celém úseku údolí.

PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKY, VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY A DALŠÍ VEŘEJNOU ZELEŇ V PP

Pastviny a louky zarůstají náletovými dřevinami, v lesích přibýva uschlých, částečně či zcela vyvrácených stromů. Dokonce i na pěšiných a spojnicích k Dejvicím, kudy chodí denně desítky lidí, visí polámané a polovyvrácené stromy nad hlavami chodců a cyklistů. Lesy hl. m. Prahy by měly přistupovat zodpovědně k péči, údržbě a probírkám stromů. Přírodní památky jsou zatěžovány a ruderalizovány výstavbou v jejich těsné blízkosti. Plán péče zde není vykonáván dostatečně, což přírodní památky i významné krajinné prvky dále znehodnocuje. Dochází k oplocování těchto významných lokalit, veřejnosti je tím do nich vstup znemožněn.

BEZPEČNOST OBYVATEL

Bezdomovci trápí zdejší obyvatele údolí (pálení směsného odpadu, hluk v nočních hodinách, agresivita pod vlivem alkoholu, krádeže měděných a dešťových svodů atd.). V údolí je opakovaně překračována maximální povolená rychlost, v jejímž důsledku zde dochází k častým nehodám, nedávno dokonce k mediálně známé smrtelné nehodě. Instalace příčných prahů, displej s ukazatelem rychlosti a pravidelné kontroly měření rychlosti jistě nejsou natolik nákladné, aby MČP6 nemohla alespoň tímto způsobem zklidnit provoz na úzké silnici s absencí vodorovného značení, nebezpečnou krajnící a na většině délky bez chodníků odpovídajících současným bezpečnostním normám.

KANALIZAČNÍ STOKA D.

Podle našich informací existuje plán na odlehčení stoky D vedoucí pod Evropskou ulicí a její vyústění v lokalitě Horní Šárky. Dále pak svedení splaškové kanalizace do retenční nádrže a následně do Šáreckého potoka. Občané z okolí Žežulky jsou znepokojení konkrétním projektem revitalizace potoka v této lokalitě (retenční nádrže, umělé meandry atd.) Domníváme se, že tyto plány jsou v přímém rozporu s funkcí Přírodního parku Šárka – Lysolaje a rádi bychom touto cestou vyzvali zastupitele k jejich zamítnutí.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ MFČR – PRODEJ AREÁLU PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ TICHÁ ŠÁRKA S POZEMKY

Rádi bychom touto cestou požádali MČP6 o účast v této soutěži, v intencích zákona 128/2000 Sb. Nesouhlasíme s realizací prodeje podle současných podmínek veřejné soutěže (kritériem je pouze cena, nikoliv zachování rekreační funkce areálu).