PŘÍRODNÍ PAMÁTKA DOLNÍ ŠÁRKA – OBLAST ŠATOVKA

Přírodní památka Dolní Šárka byla zřízena vyhláškou č. 4/1982 Sb. NVP.

DŮVOD OCHRANY:

Přirozené výchozy proterozoických kralupsko – zbraslavských hornin (droby a břidlice) v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem  chráněných a ohrožených druhů.

Přírodní památku tvoří tři oddělené lokality nazývané podle historických usedlostí v Šáreckém údolí a to Žežulka, Šatovka a Duchoňská.

Historicky byla větší část Šáreckého údolí odlesněna, většina lesních porostů pochází až z minulého stoletní. Tři lokality chráněného území byly původně součástí luk a pastvin, z nichž se zachovaly  jako  bezlesí právě skalní výchozy a luční porost na svazích Žežulky. V Dolní Šárce však lze v okolí lokality Duchoňské předpokládat kontinuální výskyt lesa. Původu území odpovídá i současná péče, která citlivě napodobuje dřívější zemědělské využití, pravidelné kosení a pastvu drobných hospodářských zvířat. Právě díky tomu se v těchto lokalitách zachovaly porosty teplomilných trávníků a fragmenty skalních stepí.

Všechny tři lokality jsou také chráněny před zarůstáním křovinami. Území je současně i velmi cennou entomologickou lokalitou s výskytem teplomilných druhů hmyzu.
V  lokalitě Žežulka probíhá pravidelně od roku 2000 řízená pastva stáda ovcí a koz aby se co nejvěrněji napodobil historický systém údržby krajiny.