Iniciativa spolku – návrh usnesení pro 4. jednání zastupitelstva MČ Praha 6 dne 27.2.2023

V pondělí 27.2.2023 se uskuteční 4.jednání zastupitelstva MČ Prahy 6. Oslovili jsme všechny zastupitele, radu a pana starostu, aby na jednání zařadili do programu nový bod, a sice projednání kauzy Jeseter.

Text našeho dopisu v plném znění:

„Vážený pane starosto, vážení členové rady, vážení členové zastupitelstva MČ Prahy 6,
obracíme se na vás ve věci kauzy „Resort Jeseter“, se kterou jste zřejmě obeznámeni.
Touto cestou vás žádáme, abyste na zítřejším jednání zastupitelstva, tj. 27.2.2023, zařadili na jednání zastupitelstva nový bod dle návrhu, který zasíláme v příloze.
A v rámci projednávání tohoto bodu přijali usnesení, kterým byste:

  1. Vyjádřili svůj nesouhlas, a to především z důvodu, že záměr je plánován v lokalitě, ve které není umístnění takového záměru dle platného územního plánu města hl. m. Prahy přípustné.
    Umístění záměru je také v rozporu s požadavky na ochranu přírodního parku Šárka – Lysolaje a zvláště chráněného území – přírodní památky Dolní Šárka.
  2. souhlasili s podáním opravných prostředků z pozice účastníka řízení dle § 85 odst. 1, resp. § 94k stavebního zákona v rámci řízení o vydání společného povolení k záměru, pokud by byl záměr stavebním úřadem povolen, včetně obrany ve správním soudnictví.
  3. pověřili radu MČ, aby uložila odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 6 / odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 6, který v souladu s organizačním řádem ÚMČ Praha 6 posuzuje a vyhodnocuje veškeré územní a stavební záměry na území Prahy 6 a vypracovává za MČ Praha 6 stanoviska, aby uplatnil vyjádření k záměru ve smyslu uvedeného bodu I. a nadále v případě záměru postupoval ve smyslu uvedeného bodu II.

Celý návrh usnesení i podklad k němu, který můžete použít jako důvodovou zprávu či přílohu usnesení, najdete v příloze této zprávy.
Pevně věřím, že naše iniciativa bude přijata napříč politickým spektrem a najdete pro ni shodu a náš návrh přijmete.
Připravili jsme návrh usnesení i podkladovou zprávu a předali také námitky našeho spolku. Budeme usilovat, aby byl náš návrh na jednání zastupitelstva přijat napříč politickým spektrem. 
Srdečně zdraví

David Ptáček
předseda spolku“

Návrh usnesení si můžete stáhnout zde, důvodovou zprávu zde a námitky spolku zde.

O kauze napsaly bravurní článek Seznam Zprávy.