Kanalizace – Ke Kulišce – úřední deska 2.3.2011

Kanalizace sarecke udoli ke kulisce.pdf (123,4 kB)

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 65/2011Č.j. MCP6 017429/2011 str. 2

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

ODBOR VÝSTAVBY

 

Č.J.: MCP6 017429/2011V Praze dne:

SPIS. ZN.: SZ MCP6 005774/2011/OV/Ko

Značka: P-4635/1/Dej

Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr

Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Referentské č.:

 

OZNÁMENÍ

 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

OMI MHMP, IČ 00064581, Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 28,kterého zastupuje Zavos, spol. s r.o., IČ 60203013, Hybernská 13, 110 00 Praha 1

 

(dále jen „žadatel“) podal dne 18.1.2011 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby:

 

dostavba kanalizaceStavba č. 7500 SO07, SO 07.1-TV Praha 6, etapa 0001, Šárecké údolí,

Praha 6 Dejvice, Ke Kulišce

 

na pozemcích parc. č. 4635/1, 4696/1 v katastrálním území Dejvice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j. MCP6 009029/2009, spis.zn. SZ MCP6 074895/2008/OV/Ze ze dne 17.2.2009.

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, námitky a připomínky lze podat do

 

15 dnů ode dne doručení

 

jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby ÚMČ Praha 6, Čsl. Armády 23, Praha 6, 3. patro, kancelář č. 310, úřední dny: po, st 8:00-18:00).

 

Poučení:

 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za správnost: Ing. Mojmír Kondr

referent odboru výstavby

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: …………………………Sejmuto dne: ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

 

navrhovatel (dodejky):1. OMI MHMP, IDDS: 48ia97h2. Zavos, spol. s r.o., IDDS: drvcqvv

účastníci řízení (dodejky):3. URM hl.m. Prahy, IDDS: 48ia97h4. MČ Praha 6, zastoupená OÚR ÚMČ Praha 6, Čs.armády č.p. 601/23, Bubeneč, 160 00 Praha 65. ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou – na úřední desce ÚMČ Praha 6 ( s žádostí o potvrzení lhůty k vyvěšení )

dotčené orgány:6. ODŽP, ÚMČ Praha 6, Pod Marjánkou č.p. 1906/12, 169 00 Praha 6-Břevnov7. OÚP MHMP, IDDS: 48ia97h8. OKP MHMP, Jungmannova č.p. 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 19. HZS hl. města Prahy, IDDS: jm9aa6j10. HS hl. m. Prahy, pobočka Severozápad, IDDS: zpqai2i

Více zde: https://www.sarecke-udoli.cz/news/kanalizace-ke-kulisce-uredni-deska-2-3-2011/