Naše úspěchy

Úspěchy a činnost spolku Šárecké údolí: 

 1. 1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy spolek zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, ČEZ… 
   
 2. 2. Osm ročníků akcí Dětský den nejen pro obyvatele Šáreckého údolí s účastí 200 – 300 návštěvníků na každé akci
   
 3. 3. Osm ročníků akcí Pálení Čarodějnic s účastí 400 – 500 místních občanů i návštěvníků Prahy 6 na každé akci
   
 4. 4. Účast na akcích mezinárodního dne Zažít město jinak
   
 5. 5. Iniciativa vytvoření dopravní studie na zklidnění páteřní komunikace V Šáreckém údolí, kterou poté převzala MČ Prahy 6 jako podklad pro projektovou dokumentaci na investiční akci výstavby této komunikace, z iniciativy spolku pojatou jako „zóna 30“ s maximálním důrazem na bezpečnost chodců
   
 6. 6. Iniciativa na vytvoření studie na protipovodňová opatření v Šáreckém údolí. Nad touto studií převzala záštitu MČ Prahy 6 a nyní je projednávána orgány státní správy a samosprávy HMP.
   
 7. 7. Iniciativa na připomínkování Metropolitního plánu, včetně vytvoření webové aplikace. Díky této iniciativě podali občané Prahy 6 společně se samosprávou MČ Praha 6 absolutně nejvíc připomínek k Metropolitnímu plánu ze všech městských částí.
 8. 8. Iniciativa k zadání územní studie, která má za cíl regulovat území Šáreckého údolí a zajistit v něm ochranu přírodního parku Šárka – Lysolaje prostřednictvím zapsání této územní studie na příslušném úřadě územního plánování v Brně. K tomu přijalo zastupitelstvo Prahy 6  usnesení č. 465-17 (viz příloha č. X). Územní studie je veřejně přístupná a mohou ji připomínklovat všichni občané Šáreckého údolí na webových stránkách www.sarudoli.cz 
   
 9. 9. Aktivní účast členů výboru v komisích dopravní, životního prostředí a komisi územního rozvoje MČ Prahy 6
   
 10. 10. Aktivní zastupování občanů a účast v územních řízeních u desítek plánovaných staveb 
 11. v Šáreckém údolí, vystoupení členů výboru na mnoha interpelacích při zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 i HMP
   
 12. 11. Aktivní účast při společných jednáních spolků Prahy 6 se samosprávou MČ Praha 6 (www.praha6.org , www.spolecneprosestku.cz www.prahasest.cz )
   
 13. 12. Výroba a instalace informačních tabulí v údolí o historii, hodnotách, přírodních a kulturních památkách v Šáreckém údolí
   
 14. 13. Obnova památníku Jana Husa při příležitosti 600.výročí jeho upálení v roce 2015 a výsadba památeční lípy, pod záštitou a ve spolupráci s MČ Praha 6

Více zde: https://www.sarecke-udoli.cz/nase-uspechy/