Revitalizace potoka

Úvod:

Magistrát hl.m.Prahy plánuje, v rámci projektu POTOKY PRO ŽIVOT,   přemístění koryta Šáreckého potoka na třech lokalitách:
U Jenerálky, na Zlatnici a na Žežulce.

Kromě změny tvaru na silně meandrující potok a přemístění  toku do přilehlých nivních luk jsou uvažovány rovněž retenční nádrže, jak na Žežulce, tak na Jenerálce.

Stanovisko našeho sdružení k revitalizaci:

Původní motivací projektů revitalizací toků je oživit potoky, jejichž koryta byla vybetonována, jejichž okolí bylo zdevastováno.
Z tohoto pohledu je předkládaný projekt na nepatřičné lokalitě. Šárecký potok má přirozené koryto, okolní biotopy jsou biologicky cenné, toto území proto revitalizaci nepotřebuje.
Za stejné peníze by bylo možno revitalizovat nezanedbatelný kus vybetonovaného potoka, jakých je po Praze spousta. Nebo by zlomek peněz mohl být použit na kosení zdejších luk, což by byl zásah z hlediska ochrany přírody na rozdíl od „revitalizace“ užitečný.

Navrhovaný tvar koryta a tůní nemá v území prokazatelnou tradici. Šárecký potok zde teče v relativně sevřeném údolí, spád potoka je poměrně velký, tyto podmínky dávají vzniknout spíše přímějším, méně členitým korytům. Od nepaměti (např. první mapy stabilního katastru z roku 1842) měl Šárecký potok na vybraných plochách koryto shodné se současným umístěním a tvarem.

Projekt tedy zcela ignoruje historický ráz zdejší krajiny. Navrhované úpravy by zde působily značně exoticky.

Při realizaci projektu ve stávajícím rozsahu bude drasticky narušen půdní pokryv na celé ploše úprav. Šárecký potok je znečištěný, charakter vegetace v jeho nivě dokumentuje značnou eutrofizaci zdejších substrátů. Jejich odhalení povede k ruderalizaci území.

Aby nedošlo ke vzniku postupně zanášené džungle ruderální vegetace, bude muset být každoročně prováděna nákladná péče o území, obdobná péči o park. Bude však mít magistrát na to vždy dost peněz?

Projekt také zcela ignoroval současné biologické hodnoty území. Tvůrci si zjevně nebyli vědomi faktu, že na zájmových plochách se nacházejí poslední mokřadní louky v Šáreckém údolí. Na ně je vázaná řada ohrožených druhů organismů, jejichž populace budou při realizaci projektu zničeny nebo přinejmenším citelně poničeny.

Projekt je tedy z pohledu ochrany přírody škodlivý, jeho financování z peněz daňových poplatníků určených pro ochranu přírody by byl skandální.

Projektovou dokumentaci, kterou nám MHMP poskytnul,  si stáhněte zde:

B2_1_1b_prehl-koord_rds.pdf (432,1 kB)
B2_1_1_a_rds_prehl-koord.pdf (218,8 kB)
B2_1_1_c_koord_rds.pdf (250,9 kB)
Dešťová usazovací nádrž Jenerálka.pdf (277,2 kB)

Stavebni_Povoleni-revitalizace potoka.pdf (1 008,7 kB)
Uzemni_Rozhodnuti- revitalizace potoka.pdf (965,6 kB)

Místní šetření na Zlatnici  – kompromisní dohoda s magistrátem:

Revitalizace LŠ trasa II.pdf (1,6 MB)
Zápis z místního šetření.doc (27,5 kB)