Fotografie stoky D

Okolí ústí stoky D Objekt a  komín bývalé cihelny, dnes sídlo firmy AKOM. Ústí stoky D je směrem do kopce vlevo za areálem. POZOR!  Držte se podél zdi areálu, na louce jsou hluboké močály!   Vstupní šachta do stoky D Při pozorném pohledu uvidíte za stromy šedou...

Kanalizační řád PVS – o tomtéž od druhého pražského podniku

K A N A L I Z A Č N Í    Ř Á D kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy      v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha     Zhotovitel kanalizačního řádu a správce kanalizace pro veřejnou potřebu : Pražská vodohospodářská společnost,...

PVK – kanalizační řád

kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha              Zhotovitel kanalizačního řádu a                                                           Provozovatel kanalizace     správce kanalizace pro veřejnou potřebu        ...